تصفیه فاضلاب به روش MBR

تصفیه فاضلاب به روش MBR

Created with Fabric.js 4.6.0

یکی از روش های نوین در تصفیه فاضلاب، تصفیه به روش MBR (Membrane Bio Reactor) می باشد . در این روش به جای مرحله تنشینی ثانویه ، ممبران قرار دارد که بخش هوادهی و ته نشینی و غشا (ممبران) در کنار هم در یک سیستم قراردارند. این ممبران ها وظیفه جدا سازی لجن از فاضلاب را برعهده دارند که در این روش ابتدا فاضلاب وارد واحد هوادهی می شود (که در این بخش تجزیه بیولوژیکی مواد انجام می شود ) سپس فاضلاب ، باکتری ها و توده های میکروارگانیسم های تشکیل شده در واحد هوادهی وارد ممبران می شود که استفاده از این ممبران ها موجب می شود که در فضای بسیار کم تصفیه فاضلاب با راندمان بسیار بالا انجام شود.
در تصفیه فاضلاب به روش MBR نصب ممبران به 2 صورت می باشد

1 . ممبران مستغرق در داخل راکتور (BR)

در این روش ممبران در داخل پکیج تصفیه فاضلاب در حوضچه هوادهی قراردارد که شامل ممبران ، اتصال ورودی و خروجی فاضلاب می شود . ممبران در داخل فضایی قرار می گیرد که در نهایت آب صاف از آنخارج می شود و در این روش برای تمیز نگه داشتن سطح خارجی ممبرانها هوای فشورده که توسط دیفیوزر ها ی پایین محفظه ممبرانها (مدول ) قراردارد که این حبابها هوا به سطح ممبران ها حرکت می کند و باعث شستشوی سطح ممبران ها شده و همچنین اکسیژن برای فرآیند هوازی تامین می شود .

mbr

2 . ممبران خارج از راکتور (BR )

در این روش ممبران در خارج از پکیج تصفیه فاضلاب قراردارد و بعد از هوادهی ، فاضلاب از طریق پمپاژ وارد ممبرانها شده و مواد جامد داخل ممبران باقی می ماند و پساب خروجی از ممبران به دو دسته تقسیم می شود
الف / پساب شفاف و سالم : که در نهایت از سیستم تصفیه فاضلاب خارج می شود
ب / پساب یا لجن تغلیظ شده : که در این مرحله لجن دوباره به واحد هوادهی برگشت داده می شود که در این روش برای جدا سازی لجن از ممبرانها ، ممبرانها به صورت دوره ای Back Wash می شود.

mbr

انواع ممبرانها در پکیج MBR :

الف / صفحه ای مسطح ( Flat Sheet)
ب / غشای توخالی (Hallow Fiber)

الف / صفحه ای مسطح ( Flat Sheet)

این نوع غشا به صورت مسطح و مسطتیل هستند ولی از نظر جنس متفاوت می باشند بعضی ها رم و انعطاف پذیر هستند و بعضی ها غیر قابل انعطاف و سخت هستند .

ب / غشای تو خالی (Hallow Fiber)

در این نوغ غشا الیاف به کار رفته شده از غشاهای تو خالی هستند و آب باید با فشار زیاد به داخل این الیافهای تو خالی وارد شود و تمام میکروارگانیسم ها و باکتری های مضر از فاضلاب جدا شده و در نهایت آب خرروجی از این ممبرانها پاک و شفاف می باشد.

مزایای تصفیه فاضلا ب به روش MBR :

  • راندمان بالا در تصفیه فاضلاب
  • امکان ساخت در ابعاد کوچک
  • عدم تولید بوی نامتبوع
  • تکنولوژی ساخت بالا
  • امکان تغییر تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال به روش تصفیه فاضلاب به روش MBR

mbr

راهکارها:
محصولات:
آخرین مقالات:
به بالای صفحه بردن