فاضلاب بهداشتی

فاضلاب عبارت است از هر آبی که برای مصرف خاصی تهیه شده باشد و به هر دلیلی کیفیت خود را برای آن مصرف از دست بدهد. بطور کلی می توان گفت که حدود 60 تا 85 درصد آب مصرفی به فاضلاب تبدیل می شود.
فاضلاب بهداشتی (sanitary wastewater) که به آن فاضلاب خانگی (domestic wastewater) یا فاضلاب شهری (municipal wastewater) نیز می گویند، به فاضلابهایی اطلاق می شود که در مناطق مسکونی، تجاری و موسسات تولید می شود.
BOD5 فاضلاب خانگی متوسط حدود 220 میلی گرم در لیتر است که نشان دهنده مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیک می باشد.
بوی فاضلاب خانگی(بهداشتی) تازه، بوی نا می باشد و در فاضلاب کهنه که مراحلی از تجزیه را گذرانده، بوی تعفن و تخم گندیده می دهد.
ترکیبات موجود در فاضلابهای بهداشتی(خانگی) شامل: پروتئین 40 تا 60 درصد، کربو هیدرات 25 تا 50 درصد و چربی و روغن 10 درصد می باشد. اوره به دلیل اینکه به سرعت تجزیه می شود و به آمونیاک تبدیل می شود، معمولا در فاضلاب کهنه اوره تجزیه نشده به ندرت دیده می شود. مقدار فسفر بر حسب P در فاضلاب های بهداشتی(خانگی) ضعیف 4 میلی گرم در لیتر، فاضلاب های بهداشتی(خانگی) متوسط 8 میلی گرم در لیتر، فاضلاب های بهداشتی(خانگی) قوی 15 میلی گرم در لیتر می باشد.
در فاضلاب خانگی تازه از کل BOD5 حدود 50 درصد آن به صورت معلق و حدود 50 درصد دیگر محلول است. به مرور زمان BOD معلق به شکل محلول درآمده و مقدار BOD5 محلول بیشتر می شود.
فاضلاب ها را بر اساس خصوصیات از نظر شدت، به سه گروه فاضلاب های خانگی ضعیف، متوسط و قوی تقسیم می کنند.

Created with Fabric.js 4.6.0
A2O یکی از روش های تصفیه فاضلاب که هدف اصلی آن حذف نیتروژن و فسفر A2O می باشد.حذف نیتروژن و فسفر زمانی حائز اهمیت است...
RBC یا Rotating Biological Cotactor یکی از روشهای بیولوژیکی می باشد که تشکیل شده از چند صفحه شیار دار مدور و محصور با وزن سبک...
در تصفیه فاضلاب به این روش از میکروارگانیسم ها و باکتریهای هوازی (بدون استفاده از مواد شیمیایی ) برای از بین بردن ناخالصی های موجود...
به بالای صفحه بردن