فاضلاب خاکستری

به فاضلاب حاصل از حمام خانگی ، لباسشویی ها و پساب خروجی آشپزخانه آب خاکستری می گویند. تفاوت اصلی بین آب خاکستری و فاضلاب (یا پساب سیاه) بار آلی آن است. فاضلاب سیاه دارای بار آلی بسیار بیشتری در مقایسه با آب خاکستری است.آمار می گوید که حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد فاضلاب های تخلیه شده به سیستم های فاضلاب شامل آب یا فاضلاب خاکستری میباشد. بنابراین با بازیافت آن می توان بار زیر ساخت تصفیه فاضلاب را به میزان قابل توجهی کاهش داد. با داشتن یک پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری به یک بازیافت فاضلاب با کارآیی و بهره وری عالی دست خواهید یافت.

Created with Fabric.js 4.6.0
هیچ داده ای یافت نشد
به بالای صفحه بردن