مقالات تخصصی

مایعات در هنگام عبور از سطوح مختلف، هر ماده جامد محلول  و مواد معلق را با خود همراه می کند که به آن شیرابه  می...
A2O یکی از روش های تصفیه فاضلاب که هدف اصلی آن حذف نیتروژن و فسفر A2O می باشد.حذف نیتروژن و فسفر زمانی حائز اهمیت است...
RBC یا Rotating Biological Cotactor یکی از روشهای بیولوژیکی می باشد که تشکیل شده از چند صفحه شیار دار مدور و محصور با وزن سبک...
در تصفیه فاضلاب به این روش از میکروارگانیسم ها و باکتریهای هوازی (بدون استفاده از مواد شیمیایی ) برای از بین بردن ناخالصی های موجود...
یکی از روش های نوین در تصفیه فاضلاب، تصفیه به روش MBR (Membrane Bio Reactor) می باشد . در این روش به جای مرحله تنشینی...
یکی ازمهمترین هدف های تصفیه فاضلاب و روش های تصفیه فضلاب حفظ محیط زیست است با تصفیه فاضلاب مواد بیماری زا و سمی تا حد...
به بالای صفحه بردن