تصفیه فاضلاب به روش A2O

تصفیه فاضلاب به روش A2O

Created with Fabric.js 4.6.0

A2O

یکی از روش های تصفیه فاضلاب که هدف اصلی آن حذف نیتروژن و فسفر A2O می باشد.حذف نیتروژن و فسفر زمانی حائز اهمیت است که بخواهیم پساب خروجی را وارد آبهای سطحی ،دریا ،دریاچه ها کنیم ،به این دلیل که وجود نیتروزن و فسفر بالا موجب رشد بیش از حد جلبک ها و گیاهان آبزی و کاهش اکسیژن در آب وبه خطر افتادن زندگی آبزیان می گردد.

 

مراحل تصفیه فاضلاب به روش A2O:


مرحله اول : (مخزن بی هوازی جهت حذف نیتروژن )

فاضلاب های بهداشتی و صنعتی ابتدا وارد مخزن بی هوازی شده و حدود یک ساعت زمان نیاز است جهت ته نشینی آلایندهای موجود و عمل نیتروفیکاسیون (تبدیل نیتروژن موجود در فاضلاب به نیتریت و نیترات) در فاضلاب که د راین مرحله بخش زیادی از مواد آلاینده موجود در فاضلاب حذف می شوند.

مرحله دوم : (مخزن غیر هوازی جهت کاهش اکسیژن)

پساب از مرحله بی هوازی وارد مرحله غیر هوازی شده که میزان آمونیاک و اکسیژن موجود در آن بسیار کاهش می یابد و موجب تولید گاز نیتروژن می شود. این مرحله نیز حدود یک ساعت زمان نیاز دارد.

مرحله سوم : ( مخزن هوادهی جهت تجزیه گاز نیتروژن )

واحد هوازی، سومین بخش از تصفیه فاضلاب به روش A2O می باشد ، که 2 تا 4 ساعت زمان نیاز دارد و هدف اصلی در آن حذف BOD و نیتروزن و انجام عمل دینیتروفیکاسیون (باکتری ها برای زنده ماندن از اکسیژن موجود در فاضلاب و نیترات ونیتریت تولید شده درمحرحله اول استفاده کرده که طی این مراحل اکسیژن مصرف شده به N2 تبدیل می شود ) است . از جمله تجهیزات مورد نیاز در این بخش میتوان به دیفیوز عمقی اشاره نمود که عمل هوادهی را انجام می دهد .

مرحله چهارم : (برگشت لجن )

در این مرحله بخشی از پساب تولید شده در مرحله هوازی به مرحله غیر هوازی (مرحله دوم) برگشت داده می شود .با برگشت فاضلاب از واحد هوازی به واحد غیر هوازی شرایط برای تبدیل شدن نیترات موجود در فاضلاب به گاز نیتروژن فراهم می گردد.فاضلاب پس از طی این مسیر، وغارد واحد ته نشینی شده و لجن به مرور به پایین ترین نقطه از مخزن منتقل می گردد.بخشی از لجن فعال تولید شده در این بخش به واحد ب یهوازی منتقل م یشود با انجام این کار شرایط برای حذف فسفر فراهم خواهد شد .

 

مزایای استفاده از تصفیه فاضلاب به روش A2O :

  • حذف نیتروژن و جلوگیری از ورود آن به آبهای سطحی که مانع از رشد و تکثیر باکتری ها و جلبک و خزه شود
  • حذف نیتروژن و فسفر ورودی به چاه های جذبی به منظور کاهش میزان نیترات موجود د رخاک
  • مصرف فسفر بوسیله میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب که در نتیجه موجب حذف آن می شود
  • تجمع پلی فسفات در میکروارگانیسم ها

در تصفیه اولیه فقط 15-5 درصد از فسفر حذف می شود و تصفیه هوازی فاضلاب نیز تنها 15 تا 20 درصد از فسفر را حذف می کند .بیشتر فسفر باقی مانده به لجن فعال منتقل می شود که در نتیجه این فسفر اضافی را می توان با اضافه نمودن نمک هایی آهن و آلومینیوم و یا آهک از فاضلاب حذف نمود.

راهکارها:
محصولات:
آخرین مقالات:
به بالای صفحه بردن